לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

תקנון איגוד האורתופדים

האיגוד הישראלי לאורתופדיה נוסד בשנת 1984

תקנון האיגוד

פרק א'

+

הוראות יסוד

 1.  האיגוד יקרא בשם "האיגוד הישראלי לאורתופדיה", ובלועזית Israel Orthopaedic Association .


תוקף וסמכות

 1. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל )להלן הר"י( והוא מוקם בתוקף התקנות 93 עד 118 מתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
 2. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאורתופדיה שאינה מתישבת עם תקנות הר"י ו/או סותרת ו/או מתנגדת להן – בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.
   

מטרות האיגוד

 1. פיתוח וקידום האורתופדיה והטראומטולוגיה בישראל על כל ענפיהן.
 2. דאגה לחינוך האורתופדים, הכשרתם והשתלמותם, קשר עם המועצה המדעית של הר"י ומעורבות בקביעת סילבוס המקצוע ודרישות ההתמחות.
 3. מעורבות באמצעות הר"י בקביעת נורמות, תקינה, סידרי עבודה ותנאי שכר של הרופאים העוסקים באורתופדיה, במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית.
 4.  טיפוח יחסי חברות בין המנתחים האורתופדים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.
 5. קשירת קשרים עם אורתופדים ואיגודים מדעיים בחו"ל וייצוג האורתופדיה והטראומטולוגיה הישראלית כלפי פנים וחוץ.
 6.  ארגון כנסים והשתלמויות.
 7. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.

פרק ב'

+

חברות


12 . כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתיחס לזכר ולנקבה במידה שווה.

13 . באיגוד יהיו ארבעה סוגים של חברים:

(א) חבר מן המניין; (ב) חבר מן המניין בדימוס; (ג) חבר נלווה; (ד) חבר כבוד.

(א) חבר מן המניין – כחבר מן המניין יוכל להתקבל רופא אשר הציג תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית במדינת ישראל, או הציג המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית. חברות תכנס לתוקף לאחר אישורה על ידי ועד האיגוד. חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד והוא חייב בתשלום מיסי חבר.

(ב) חבר מן המניין בדימוס
מי שהיה חבר מן המניין במשך 10 שנים ויותר והגיע לגיל פרישה חוקי או שפרש מפעילות אורתופדית לחלוטין אף שטרם הגיע לגיל פרישה יוכל להיות חבר מן המניין בדימוס בכפוף לאישור הוועד. חבר מן המניין בדימוס שממשיך בפעילות אורתופדית כלשהי יוכל לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד וישלם מיסי חבר מופחתים, כפי שיקבעו ע"י הוועד. חבר בדימוס שאינו עוסק בכל פעילות אורתופדית – יהיה פטור מתשלום מיסי חבר באישור הוועד ולא יוכל להצביע באסיפה הכללית ולבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

(ג) חבר נלווה
כחבר נלווה יוכל להתקבל, לפי בקשתו: 1) מתמחה בכירורגיה אורתופדית. 2) רופא חבר הר"י שאינו מומחה בכירורגיה אורתופדית. 3) קלינאי שאינו רופא ו/או מדען שעיקר עיסוקו במדעי מערכת התנועה (שריר שלד). חבר נלווה זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד אך אינו רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית או לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. חבר נלווה ישלם מיסי חבר מופחתים כפי שייקבעו על ידי הוועד.

(ד) חבר כבוד
ועד האיגוד רשאי לבחור חברי כבוד. חברי כבוד אלה יהיו אנשים ללא דופי בעלי תרומה מיוחדת לאיגוד ולכירורגיה האורתופדית בישראל, לחינוך האורתופדי בישראל או למדעי האורתופדיה. תנאי לחברות כבוד לאורתופדים ישראלים הוא חברות באיגוד ותרומה לפעילותו. חבר כבוד זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד ולקבל באופן שוטף את פרסומי האיגוד. מעמד חבר כבוד מאפשר להשתתף באסיפה הכללית אולם אינו מקנה כשלעצמו זכות הצבעה או הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. חבר כבוד שאינו חבר מן המניין יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
 

נוהלי קבלה

14 . כל המעוניין להתקבל כחבר באיגוד יגיש למזכירות הוועד מכתב בקשה בצירוף תעודות מתאימות כמפורט בסעיף 13 לעיל. 13/12/2018 ה' טבת ה' תשע"ט.

15 . ועד האיגוד או ועדת קבלה מטעמו ידונו בכל בקשה. מגיש הבקשה יתקבל כחבר באיגוד לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות על ידי הוועד.

16 . למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הוועד. עליו להגיש את הערעור אל ועדת הביקורת של האיגוד תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועד. החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית.
 

הפסקת חברות

17 . חברות תופסק במקרים הבאים:
(א) עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.
(ב) עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע לנשיא האיגוד בכתב. יציאת חבר מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו עד מועד  ביטול החברות.
(ג) החלטת ועד האיגוד על הפסקת חברותו של החבר. רשאי הוועד להוציא חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו חבר.
(2) באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
(3) אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לאיגוד ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או ע"י הוועדה לאתיקה של הר"י. בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד (או ועדת קבלה שמטעמו) שאלת הוצאת חבר, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.


ערעור

18 . החליט ועד האיגוד על הוצאת חבר מהאיגוד יודיע לו הוועד על כך בכתב. רשאי החבר שהוצא כנ"ל לערער בכתב על החלטה זו תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה לפני ועדת הביקורת של האיגוד, וזאת רשאית להחזיר לדיון נוסף לוועד את דבר הוצאת החבר משורות האיגוד. החלטה חוזרת של הוועד תהיה סופית.
 

זכויות וחובות

19 . זכויות וחובות החברים פורטו בפרק החברות. הוועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו להשתתף בכינוסים, באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

המשיכו לפרק ג' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

פרק ג'

+

מוסדות האיגוד


20. מוסדות האיגוד הם:

(א) אסיפה כללית.

(ב) ועד האיגוד (הכולל נשיא, נשיא נבחר, מזכיר וגזבר) ימנה 7 חברים (ו-8 כשיש נשיא נבחר), שיכהנו משך 4 שנים. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לנשיא האיגוד בפועל תהיה זכות ההכרעה.

(ג) נשיא האיגוד. אחת לשנתיים ייבחר נשיא נבחר President Elect שישמש כחבר ועד עד כניסתו לתפקידו כנשיא בפועל כעבור שנה.

(ד) ועדת ביקורת (בת 3 חברים) שתיבחר באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תיבחר בהצבעה ישירה. במידה שאין מועמדים, ימונו לתפקיד זה המועמדים שקבלו את מספר הקולות  הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

(ה) מועצה אורתופדית אשר תכלול את מנהלי המחלקות האורתופדיות, יושבי ראש חברות הבת, שני נציגים של אורתופדים שעובדים בקהילה ונציג מתמחים.

21. נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י, ואסור להם לפעול מתוך ניגוד עניינים.

אסיפה כללית
 

22. האסיפה הכללית מן המניין או שלא מן המניין היא הגוף העליון של האיגוד והחלטותיה מחייבות את האיגוד.

23. תפקידיה של האסיפה הכללית
 

שמיעת דו"ח מפעולות הוועד ומוועדת הביקורת. החלטה על אישור או אי-אישור הדו"ח.

בחירת נשיא האיגוד, נשיא נבחר, חברי הוועד וחברי ועדת ביקורת, וכן העברת בעלי תפקידים אלו מתפקידם. כמו כן, החלטות על כל סעיף אחר שיקבע הוועד לדיון או שיובא על ידי חברי האסיפה הכללית.

24. אסיפה כללית רגילה
 

אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנה. ההזמנה, לרבות סדר היום, תישלח על ידי מזכיר האיגוד לפחות 6 שבועות מראש.

25. אסיפה כללית שלא מן המניין
 

הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לכשהדבר ייראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת על ידי הוועד המרכזי של הר"י ו/או על ידי 25% מהחברים מן המניין באיגוד ו/או דרישת רוב חברי המועצה האורתופדית, וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה. ההזמנה לסדר היום תשלח על ידי מזכיר האיגוד לפחות שבועיים מראש.

26. אסיפה כללית ומניין חוקי


כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן, כולם יחד:

 1. נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד בדוא"ל על פי המעודכן במזכירות הר"י, כאמור בסעיפים 23 ו-24.
 2. השתתף בה שליש לפחות של חברי האיגוד. אם בזמן הקבוע לא התאסף מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית בשעה ותתכנס באותו המקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
   

27. סדר יומה של אסיפה כללית


הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה. נושא שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב מספר המשתתפים.

יו"ר ומזכיר באסיפה הכללית
 

28. נשיא האיגוד והמזכיר יהיו יו"ר ומזכיר האסיפה. בהעדרם תבחר האסיפה יו"ר לישיבה ומזכיר מבין הנוכחים.

29. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.

30. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע מהמשתתפים. כל חבר זכאי לקול אחד בלבד, ואין אפשרות להצביע על ידי שליח.

31. החלטות
 

א)  החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב קולות רגיל של הנוכחים.
 ב)  החלטות בנושא לשינויים בתקנון מתקבלות בנוהל כדלהלן:
(1)  כל הצעה לשינוי תקנון פרט לסעיפים 1 עד 4 תומצא בכתב על ידי הוועד לחברי האיגוד תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
(2)  הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4, תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין) באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד, או שני שליש מהנוכחים באותה האסיפה.
(3)  אין לשנות את הסעיפים 1 עד 4.

ועד האיגוד
 

32. תפקידי הוועד: הוצאה לפועל של מטרות האיגוד כפי שהוצגו למעלה וביצוע החלטות האסיפה הכללית. אישור הוצאות יהיה על ידי נשיא, גזבר ומזכיר האיגוד (שניים מתוך שלושה). יו"ר הוועד יתן דו"ח פעילות ומצב שנתי והגזבר יתן דו"ח כספי שנתי באסיפה הכללית. כל סמכות שלא יוחדה לגוף אחר בתקנות אלו מסורה לוועד

33. מספר חברי הוועד יהיה שבעה (7, כולל נשיא, ועוד נשיא נבחר כחבר שמיני בשנים רלוונטיות). בישיבתו הראשונה יבחר הוועד מתוכו מזכיר וגזבר.

המזכיר יחליף את הנשיא בהעדרו. בהעדרם של השניים, יחליף אותם זמנית חבר אחר של הוועד כפי שיקבע על ידי הוועד.

יו"ר ועדת ביקורת יוזמן לכל ישיבת ועד. כן יוזמנו נציג המתמחים ונציג האורתופדים בקהילה. ראשי חברות בת, יוזמנו כאשר הדיון נוגע ישירות לקהל אותו הם מייצגים. לנציגים שאינם חברים יש זכות הבעת דעה אך  אין להם זכות הצבעה.

פרוטוקולי ישיבות הוועד יופצו לכל חברי המועצה האורתופדית.

גזבר
 

34. גזבר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון הר"י. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

מזכיר
 

35. מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 339 לתקנון הר"י. בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.

תקופת כהונתו של הנשיא ושל הוועד
 

36. הנשיא ייבחר לקדנציה של 3 שנים, מתוכם בשנה הראשונה ישמש כנשיא נבחר (President elect) ובשנתיים האחרונות ישמש כנשיא. כניסתו לתפקיד כעבור שנה תהיה אוטומטית. במהלך השנה הראשונה ישמש כחבר ועד לכל דבר ועניין, והנשיא בפועל ישתף אותו בכלל הפעילות השוטפת. הנשיא אינו יכול להיבחר בשנית ברציפות.

37. הוועד יכהן בתפקידו למשך ארבע שנים עד שייבחר ועד חדש באסיפה כללית הרגילה הבאה. אסיפה כללית מן המניין או שלא מן המניין רשאית להחליף את הנשיא או את הוועד לפני תום תקופת הכהונה. מזכיר הוועד והגזבר יוכלו לכהן ברציפות משך קדנציה אחת (4 שנים) בלבד. כלל חברי הוועד יוכלו לשמש 2 קדנציות ברציפות בלבד.

38. פחת מספר חברי הוועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה מ-5 חברים, תיערכנה בחירות חדשות לקדנציה מלאה, שתסתיים באסיפה מן המניין העיתית (היינו לא יותר  מ-4 שנים). במקרה שנשיא האיגוד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא - יתכנס הוועד תוך 30 יום ממועד תום פעולת הנשיא, ויחליט אם לקדם נשיא נבחר לתפקיד נשיא או לבחור מתוך הוועד ממלא מקום שיכהן עד הכינוס הבא של האסיפה הכללית בה ייבחר נשיא חדש אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה המתוכננת של הנשיא הקודם. באסיפה הכללית מן המניין, לכשתתכנס במועדה, יתבקש אישור לבחירות אלה.

החלטות
 

39.  החלטות הוועד מתקבלות ברוב דעות. היו דעות שקולות בהצבעה מסוימת - יכריע נשיא האיגוד.

ישיבות הוועד
 

40. נשיא האיגוד יכנס ישיבת ועד לפחות 6 פעמים בשנה ויקבע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות מרחוק באמצעים טכנולוגיים אפשריים, בתנאי שישתתפו בהן לפחות מחצית מחברי הוועד.

ועדות משנה
 

41. הוועד יכונן ועדות משנה בהן ישתתפו חברי האיגוד ויטיל עליהן לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכות הוועדה. (ועדות כאלה יוכלו לעסוק בנושאים כמו קבל חינוך, כנס שנתי, אתיקה, קהילה, דוברות, אינטרנט ועוד).

המועצה האורתופדית
 

42. המועצה האורתופדית היא גוף מייעץ ותומך של האיגוד הישראלי לאורתופדיה.

43. החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות. במידה של דעות שקולות יכריע נשיא האיגוד. המועצה תתכנס רק על פי הצורך, ביוזמת נשיא האיגוד, יו"ר ועדת ביקורת או דרישת שליש מחברי המועצה.

תקציב והטלת מיסים
 

44.  תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו יקבע על ידי הוועד.

ועדת הביקורת
 

45. ועדת ביקורת תבקר באופן שוטף את פעולות הוועד ותדווח על פעילותה באסיפה הכללית.

לחברי ועדת הביקורת יועברו באופן שוטף הפרוטוקולים מכל ישיבות ועד האיגוד ומועצת האיגוד. ועדת הביקורת תקבל על פי דרישתה ובאופן שוטף פירוט כל הוצאות האיגוד, וכן דו"ח כספי של הגזבר על פי דרישת הוועדה.

באחריות ועדת הביקורת בדיקת כל העניינים הכספיים וחוקיות ההחלטות של מוסדות האיגוד.

46. נושא משרה באיגוד שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד, רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

47. כלל הסמכות להעביר מתפקידו נשיא, נשיא נבחר, חבר ועד או חבר ועדת ביקורת שנבחר באסיפה הכללית מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד האיגוד בהחלטה מנומקת שהתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה הכללית או ועד האיגוד ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

הכנס
 

48. כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנה. האסיפה הכללית השנתית תתקיים במסגרת הכינוס המדעי. הוועד ימנה יו"ר וועדה לכנס, ויגיש להם כל סיוע נדרש. ההתקשרות עם חברת כנסים תעשה על פי נוהלי הר"י ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י ומחלקת איגודים.

המשיכו לפרק ד' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

פרק ד'

+

בחירות
 

49. 90 ימים טרם עריכת בחירות, ימנה הוועד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם  מועמדים לתפקיד בוועד.

50. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד הנשיא ולתפקיד חברים בוועד ובוועדת הביקורת, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.

51. ועדת הבחירות, בעזרת מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנונים.

52. הבחירות לנשיא האיגוד, לוועד האיגוד ולוועדת הביקורת תהיינה חשאיות ותבוצענה לפי הרשימה שהוכנה מבעוד מועד דלעיל. לחלופין, ניתן לערוך בחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.

53. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. ההזמנה תכלול את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפנייה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

54. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

55. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

56. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה. בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

57. במקרה של שויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטאציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

58. חבר שנבחר כנשיא נבחר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

59. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.

60. לוועדת ביקורת ייבחרו 3 המועמדים להם ניתנו מספר הקולות הרב ביותר בהצבעה. במידה שאין מועמדים ימונו לוועדת הביקורת המועמדים לוועד שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

61. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.

62. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

המשיכו לפרק ה' של התקנון
חזרו לפרק א' של התקנון

פרק ה'

+

חברות בת (Society)
 

63. חברים באיגוד בעלי ענין בתחום מסוים רשאים להתארגן בחברות בת נפרדות במסגרת האיגוד ובאישור הוועד.

64. חברות בת רשאיות להמליץ על קבלת חברים מן המניין וחברים נלווים בפני מוסדות האיגוד ובכפוף לתקנותיה.

65. חברות הבת תקיימנה אסיפה כללית לפחות אחת לשנתיים בה יבחרו ועד של 3 חברים לפחות, לרבות היו"ר.

66. תפקידי חברות אלה הם בעיקרם ניהול וארגון של פגישות, כנסים והרצאות. עניינים פרופסיונאליים של חברי חברות בת אלה שאינם שונים מאלה של חברי האיגוד יידונו במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובמוסדותיו.

67. נוהל הקמת חברת בת
 

היוזם/היוזמים יפנו במכתב רשמי לנשיא האיגוד, בו יעלו את בקשתם בצורה מנומקת ויציגו תקנון. חברת בת תוכר על ידי האיגוד לאחר אישור הוועד ואישור נשיאות המועצה המדעית והוועד המרכזי של הר"י.

68. תקנות חברות הבת


א) חברת בת במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה, מהווה התארגנות מקצועית בנושא של תת התמחות במסגרת מקצוע האורתופדיה.
ב) חברת בת כזו רשאית לפעול מבחינה מקצועית באופן עצמאי, כולל מפגשים מדעיים, ימי עיון או ימים של הצגות קליניות.
ג) חברת בת אינה רשאית להתארגנות מנהלית עצמאית, כלומר, לא תמנה גופים מקבילים המצויים באיגוד ולא תגבה מיסים (למעט מחברים שאינם חברי איגוד, ובאמצעות האיגוד ולקופת האיגוד).
ד) יו"ר ועד חברת בת ייצג את חברת הבת כלפי האיגוד הישראלי לאורתופדיה.
יושבי ראש חברות הבת יקבלו את כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד. כאשר יש דיון שנוגע ישירות לחברת בת, יוזמן יושב הראש של אותה חברה להיות נוכח בישיבת הוועד.
ה)  על יו"ר חברת הבת לתאם מפגשים מתוכננים עם ועד האיגוד הן כדי למנוע חפיפה בזמן, והן בכדי להביא לידיעת החברים באיגוד את עצם קיום הפגישה ומועדה.

69. חברות בחברת הבת 


א) חברות בחברת הבת, תתאפשר לחבר באיגוד שמגלה ענין באותו שטח שלשמו התארגנה חברת הבת.
ב) ועד חברת הבת יהווה ועדת קבלה לצורך זה.
ג) חברת הבת רשאית לקבל לשורותיה מועמד הקשור באופן ישיר לאותו שטח של תת-התמחות והיכול לתרום בעצם עיסוקו וידיעותיו לחברת הבת. אם מועמד זה אינו חבר  איגוד הוא יוכל להיות חבר נלווה בחברת הבת. ועד האיגוד רשאי להתנות חברות כזאת בתשלום דמי חבר.

70. יחסי גומלין בין חברת הבת לחברות מקבילות בחו"ל

 1. חברת-הבת רשאית ליזום מפגשים מדעיים בארץ ובחו"ל עם חברות בת מקבילות והתארגנויות מקצועיות מקבילות בחו"ל, או באופן עצמאי.
 2.  יוזמה כזו תעשה במסגרת האיגוד אשר יושיט כל עזרה אפשרית, לרבות הקצאה כספית, במידת האפשר.

71. רשימת חברות הבת
 

שמות כל חברות הבת המאוגדות (או תתאגדנה) באופן רשמי באיגוד הישראלי לאורתופדיה, ירשם כחלק בלתי נפרד של תקנון זה.

72. להלן רשימת חברות-הבת שאושרו עד היום:
 

 • החברה לאורתופדית ילדים
 • החברה לארתרוסקופיה וניתוחי ברכיים
 • החברה לאורתופדיה של עמוד השדרה
 • החברה לכף רגל וקרסול
 • החברה לניתוחי כתף
 • החברה לטראומה אורתופדית
 • החברה לגידולים במערכת התנועה
 • החברה לניתוחי מפרק הירך
 • החברה לאורתופדים בקהילה

  חזרו לפרק ד'
  חזרו לפרק א' של התקנון

 

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת